Minerva T.T. Register

Statuten VZW

N I E U W E     S T A T U T E N

De bijzondere algemene vergadering van 11/04/2013, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Minerva TT Register vzw

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2340 Vlimmeren, Bergmolen 12 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Turnhout, Rechtbank van Koophandel.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt  zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

Het doel van de vereniging is de schepping of verbetering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen haar leden; de interesse voor de Minerva TT (1952-1958) en de Land River Series 1 modellen (1949-1958) op te wekken bij het publiek en die geïnteresseerden te verenigen.  De vereniging staat evenwel ook open voor alle geïnteresseerden en bezitters van de andere bladgeveerde Land Rovers. De vrije tijd van de leden op een aangename en leerzame wijze te vullen met activiteiten die zo nauw mogelijk in verband staan met deze historische voertuigen.  Het historisch verantwoord bewaren en restaureren van deze voertuigen aan te moedigen, te ondersteunen en te promoten.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

Effectieve leden zijn : de leden die deel uitmaken van de raad van bestuur; de nog in leven zijnde stichtende leden; de leden die een positieve inbreng leverden voor de vereniging, die daarenboven de wens geuit hebben bij de raad van bestuur om effectief lid te willen zijn. 

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 7

De maximum ledenbijdrage bedraagt 200 EUR.  Het lidmaatschap geldt voor het ganse gezin.

ARTIKEL 8

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk en per aangetekende zending aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Elk lid dat zijn lidgeld niet hernieuwd heeft, 15 kalenderdagen volgend op de tweede schriftelijke herinnering, wordt automatisch aanzien als ontslagnemend.

ARTIKEL 9

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 10

 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden.  Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

 

De raad van bestuur kiest onder de door de algemene vergadering verkozen leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.  De raad van bestuur kan daarenboven elke andere functie aanduiden die noodzakelijk is voor de goede werking van de vereniging.

 

ARTIKEL 11: Duur van het mandaat van de bestuurders

 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

 

ARTIKEL 12: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 13: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

 

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk en per aangetekende zending kenbaar maken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. 

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14: Bevoegdheden van de bestuurders.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 15

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.  Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, zal de vergadering van de raad van bestuur voorgezeten worden door de secretaris.

ARTIKEL 16

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door minstens twee bestuurders die op die bewuste vergadering aanwezig waren en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter of secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 18 : Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

De vereniging wordt geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter en minstens één andere bestuurder die hiertoe gemachtigd werd bij besluit door de raad van bestuur

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 19: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

ARTIKEL 20: Commissarissen

De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering hieromtrent rechtsgeldig een beslissing heeft genomen. In dit geval kan de algemene vergadering commissarissen benoemen zowel uit haar leden als uit derden.

Zij is evenwel wettelijk verplicht, ingevolge art. 17, § 5 van de huidige wet één of meer commissarissen te benoemen  wanneer zij aan twee van de hieronder drie vermelde voorwaarden gezamenlijk voldoet:

a) het equivalent gemiddeld over het jaar van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978

b) in totaal 6.250.000 EUR. aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW

c) een balanstotaal van 3.125.000 EUR.

Zij is eveneens wettelijk verplicht dit te doen indien het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers per jaar het equivalent van 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden krachtens K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978, overschrijdt.

De algemene vergadering is, wanneer zij er wettelijk toe gehouden is commissarissen te benoemen, verplicht deze te benoemen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.  Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.  Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, zal de Algemene Vergadering voorgezeten worden door de secretaris.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. 

ARTIKEL 22

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten,

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

ARTIKEL 24

De Algemene Vergadering vindt jaarlijks plaats in het eerste kwartaal van het lopende kalenderjaar.

ARTIKEL 25

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 26

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen hetzij per gewone brief of per email of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 27

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 28

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 29: statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen worden gehouden volgend op de eerste algemene vergadering maar moet plaatsvinden binnen de 60 kalenderdagen volgend op de eerste algemene vergadering. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van  de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging  dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

ARTIKEL 30

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 31

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 32

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 33

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 34

Voor alle financiële verplichtingen hebben de voorzitter of de penningmeester of de secretaris onbeperkte en afzonderlijke volmacht tot een bedrag van 300 EUR.  Boven dit bedrag is hun gezamelijke handtekening of deze van minstens twee bestuurders verplicht

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van …/…/…….

Te Vlimmeren

Voorzitter Secretaris